Desenvolupament motor, Moviment espontani i Joc lliure

“L’expressivitat motriu és la manera que cada nen té per manifestar el plaer de ser ell mateix, de construir-se d’una manera autònoma i de manifestar el plaer de descobrir i de conèixer el món que l’envolta”, Bernard Aucouturier

Mitjançant l’activitat lliure, la via lúdica i el joc, l’infant es descobreix a si mateix i el món que l’envolta (objectes, espai, temps, l’altre) desenvolupant destreses, habilitats i la capacitat d’expressió i comunicació, harmonitzant el pla emocional amb el cognitiu i el motor.
L’objectiu principal de les sessions de “Moviment Espontani i Joc Lliure” és acompanyar i afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, tenint en compte la seva globalitat (motriu, cognitiu i emocional), respectant els seus ritmes d’aprenentatge i facilitant-li aquest procés a través d’un entorn (espai-temporal) de seguretat i confiança. Altres objectius més específics:

 • Permetre i promoure l’expressivitat motriu del nen/a.
 • Afavorir els processos de descentració, que es concreta en facilitar que el nen traslladi el plaer de fer al plaer de pensar i es pugui distanciar de les seves emocions.
 • Afavorir els processos d’asseguració i reforçar la identitat i l’estabilitat emocional.
 • Afavorir el desenvolupament de la funció simbòlica; és a dir, contribuir al desenvolupament del seu pensament i capacitats.

L’estructura i metodologia d’aquestes sessions “Moviment Espontani i Joc Lliure” s’inspiren principalment en la Pràctica Psicomotriu segons Bernard Aucouturier i els treballs d’investigació sobre moviment, desenvolupament i aprenentatge d’Emmi Pikler i Moshe Feldenkrais.

BENEFICIS
L’infant, a través d’aquesta manera de fer i estar, adquireix progressivament les capacitats de:

 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i en la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • La possibilitat per part de l’infant d’explorar i moure’s lliurement vers allò que l’encurioseix, al seu ritme, resolent nous reptes i finalitzar l’exploració quan ell desitja, l’empodera i li proporciona seguretat, confiança, competència i autonomia.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Aprendre a pensar i comunicar
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.
 • Aprendre a conviure i habitar el món
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

COM ÉS UNA SESSIÓ DE “MOVIMENT ESPONTANI I JOC LLIURE”
Les sessions de “Moviment Espontani i Joc Lliure” consisteixen a crear un entorn que propici el procés de desenvolupament motriu, cognitiu i emocional de l’infant a través de:

 • un espai segur i protegit, on l’infant pugui moure’s amb llibertat i autonomia.
 • uns materials distribuïts i ordenats al seu abast que propicien el joc sensoriomotor, el joc simbòlic i de representació.
 • un temps d’activitat lliure conduït per la pròpia curiositat de l’infant, principal desencadenant d’un aprenentatge significatiu.
 • la presència i la mirada de l’adult referent d’escolta, respecte i confiança amb la capacitat de l’infant per explorar, descobrir i aprendre per ell mateix.

SESSIONS DE “MOVIMENT ESPONTANI I JOC LLIURE” EN FAMÍLIA
Les sessions de “Moviment Espontani i Joc Lliure” en família ofereixen a l’infant i als seus progenitors un espai – temps de presència i dedicació mútua, afavorint el vincle afectiu i facilitant la relació i la comunicació entre ells.
L’adult aprèn a acompanyar el joc de l’infant, facilitant el seu desenvolupament global, a través d’un sistema d’actituds de:

 • Escolta, respecte i satisfacció de les necessitats del nadó: físiques (d’alimentació, higiene, descans, de moviment), emocionals (ser escoltat, respectat i comprès) i cognitives (d’exploració i experimentació).
 • Confiança amb la capacitat del nadó per explorar, descobrir i aprendre per ell mateix:
  • L’adult no intenta ensenyar al nadó noves habilitats, simplement aprecia i admira allò que el nadó fa.
  • L’adult respecta el ritme d’aprenentatge i de desenvolupament motor, afectiu i cognitiu del nadó, sense obligar-lo a realitzar una acció que no està preparat per fer.
 • Tolerància (no judici) i respecte: per tal d’expressar-se i desenvolupar-se espontània i naturalment l’infant s’ha de sentir segur i amb confiança enfront l’adult. El moviment espontani i joc lliure afavoreix l’expressió i la regulació de les emocions de l’infant, a més d’ajudar-lo en la simbolització de les seves experiències internes. Quan els adults reconeixen, permeten i donen lloc als impulsos i als instints de l’infant, aquest pot desenvolupar un bon sentit d’autoregulació i de confiança.

L’infant, a través d’aquesta mirada que percep en els seus progenitors, es sent estimat, respectat, acompanyat i recolzat, fet que desenvolupa en ell un sentiment de seguretat, confiança i una autoestima positiva. És a través de les pròpies vivències, a través de la sensació de plaer o no plaer que experimenta en cada acció, que l’infant es fa una imatge d’ell mateix i del món que l’envolta, i – en funció d’aquesta percepció – desenvolupa una determinada manera de moure’s / estar / comportar-se / expressar-se / pensar, etc.

SESSIONS EN FAMÍLIA (EN GRUP I PARTICULARS) PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS AMB ADULT REFERENT

SESSIONS EN GRUP PER A INFANTS DE 3 A 5 ANYS

SESSIONS EN GRUP PER A INFANTS DE 6 A 8 ANYS

Per a informació sobre els centres, dies i horaris on s’imparteixen les sessions poseu-vos en contacte amb la Raquel a través del correu electrònic info@assaigenmoviment.com o telèfon 646 47 82 38 (whatsapp).

error: Content is protected !!